Školský poriadok

ŠKOLSKÝ PORIADOK SCVČ Košťany nad Turcom 171


P r e a m b u l a

Žiak sa dobrovoľným prihlásením za člena cvč (odovzdaním riadne vyplnenej žiadosti o prijatie a uhradením členského poplatku) zaväzuje riadne dochádzať na záujmovú činnosť do cvč, a    preto je povinný riadiť sa jeho pokynmi a vnútorným poriadkom. V záujme naplnenia práva na a kvalitne využitý voľný čas, cvč zabezpečí vnútorný svoj chod , organizáciu života členov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v cvč bol maximálne efektívne využitý z hľadiska neformálneho vzdelávania . Cvč bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, vychovávateľom a ostatným zamestnancom školy . Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä na: 
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, 
b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase, 
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, 
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, 
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže. 

I.

ZÁKONNĚ PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ, ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMICVČ

 (v zmysle Školského zákona č.245/2008)

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

(1) Dieťa alebo žiak má právo na

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách, 80)

c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v

materských školách,

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu

ustanovenom týmto zákonom,

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,

o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu. 80a)

(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem

a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto

výchovu a vzdelávanie umožňujú.

(3)  Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a

špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na

vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného

prostriedku; 14) nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s

použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje

právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

(4) Dieťa alebo žiak je povinný

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo

školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne

zapožičané,

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon

neustanovuje inak,

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

(5) Zákonný zástupcamá právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému

stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej

príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s

možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali

deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta

a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským

poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školskéhozariadenia,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľaškoly.

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školskýchpovinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školskýmporiadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávaciepotreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jehozdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebehvýchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

(8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plneniepovinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak munezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove avzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo vškolskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole aleboškolskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnejneprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákazdochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušeniepremávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne  udalosti v rodine alebo účasť dieťaťaalebo žiaka na súťažiach.

(10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a

osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo

žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo

žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak,

jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

(11) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10.

(12) Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo

výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s

osobitnými predpismi. 28)

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu,

žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. 48)

(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými

mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, dieťaťa, žiaka

alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv

postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca

alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(3) Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom

chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa

domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu. 48)

(4) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto  zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a

poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

(5) Zamestnávateľ, ktorý je materskou školou, základnou školou, základnou umeleckou

školou, strednou školou, školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

jazykovou školou alebo školským zariadením, je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať

s pedagogickými zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre

oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA CVČ :


A : Každý žiak má právo : 
a/ na ochranu zdravia a bezpečnosti pri činnosti v cvč /1x na začiatku šk.roka oboznámení vedúcim ZÚ so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia / 
b/ na dodržiavanie základných psychohygienických zásad počas záujmovej činnosti 
c/ na poskytnutie kvalitnej záujmovej činnosti pri dodržiavaní pedagogických zásad a príslušných právnych noriem, na neformálne vzdelanie zamerané na rozvoj osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca 
d/ v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný 
e/ na kladenie otázok vychovávateľovi a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na ZÚ 
f/ na objektívne hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, vedomostí a zručností vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti 
g/ zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti , po výbere má povinnosť ich navštevovať 
h/ využívať priestory cvč na mimoškolskú činnosť za prítomnosti pedagogického dozoru 
i/ obrátiť sa na pracovníkov cvč a na jeho riaditeľa ,ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv 
j/ predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti vedeniu cvč 
k/ byť informovaný o činnosti cvč a využívať členské výhody na základe platného členského preukazu v danom školskom roku 
l/ podľa zákona žiak má právo na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia. 
m/ žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení so zohľadnením stupňa ich postihnutia 
n/ j/ pri úraze alebo nevoľnosti poskytne zamestnanec cvč žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí cvč žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka, na ošetrenie ide buď v doprovode s pedagogickým zamestnancom , alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz zapíše vedúci ZÚ, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. 
n/ pri úraze alebo nevoľnosti poskytne zamestnanec cvč žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí cvč žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka, na ošetrenie ide buď v doprovode s pedagogickým zamestnancom , alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz zapíše vedúci ZÚ, ktorý ho zistil, do zošita úrazov v lekárničke. 

B : K povinnostiam žiaka patrí : 
a/ platiť členské poplatky v stanovených termínoch 
b/ osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov cvč 
c/ chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania 
d/ byť v cvč vhodne a čisto oblečený a upravený, prezutý počas vyučovania do prezúvok (návlekov), do nácvičných sál žiaci nosia obuv podľa pokynov vedúceho ZÚ 
e/ šetriť zariadenie cvč, chrániť ho pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami 
f/ dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny pedagogického dozoru 
g/ podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch cvč 
h/ vopred ospravedlniť svoju neprítomnosť na záujmovej činnosti, na ktorú je prihlásený , ak o nej vie
i/ v prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informovať zamestnanca cvč alebo najbližšiu dospelú osobu. 
j/ je povinný zúčastňovať sa na činnostiach ZÚ v čase konania ZÚ Žiakovi nie je dovolené : 
- fajčiť v priestoroch cvč, taktiež pri činnostiach organizovaných cvč mimo priestorov školy 
- prinášať do cvč alebo na činnosti organizované cvč predmety, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 
- prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky 
- prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže 
- hrať hazardné hry v priestoroch cvč 
- manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok cvč 
- znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodičia, prípadne uhradí škodu. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív ZÚ. 
- počas výchovnovzdelávacej činnosti bez súhlasu vedúceho ZÚ ,opúšťať svojvoľne priestory cvč, manipulovať s oknami, roletami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím , vykurovacími telesami a pod.

II.

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM CVČ

Organizácia školského roka

(1) Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho

roka. Pravidelná záujmová činnosť záujmových útvarov v cvč začína 15.septembra.a končí

spravidla 15.júna príslušného školského roku.

(2) Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje

obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania.

(3) Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom

nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

(4) Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí

31. januára príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna príslušného roku.

 


1. Výchovno vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý člen cvč a každý pedagogický pracovník. 
2. Priama výchovná činnosť cvč sa začína spravidla o 9:00 hod. a končí najneskôr o 22:00 hod., minimálne 10 minút pred jej začiatkom musí byť člen cvč v priestoroch cvč, kde sa činnosť koná. 
3. Organizácia záujmovej činnosti : 
a) Organizácia záujmových útvarov( krúžky, súbory, kluby): Činnosť ZÚ prebieha podľa rozvrhu záujmovej činnosti v príslušnom školskom roku formou jednohodinových a dvojhodinových stretnutí. Jedna vyučovacia hodina v cvč trvá 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci ZÚ. 
b) Organizácia záujmovej činnosti Klubov detí a mládeže : Pondelok – piatok-Popoludní spravidla 13: 00 - 17: 00 hod.v čase školského vyučovania Dopoludnia 9: 00 - 13:00 hod.v čase jesenných a jarných prázdnin V čase letných prázdnin KDM z dôvodu realizácie letných táborov nie je v prevádzke. 
c) Organizácia záujmovej činnosti jednorazových podujatí: Činnosť na jednorazových podujatiach sa realizuje podľa vopred schváleného organizačného zabezpečenia akcie vo vopred stanovenom termíne a dohodnutom čase, zverejnenom pre členov a verejnosť na propagačných plochách cvč a na jeho web stránke. 
d) Organizácia súťaží: Činnosť súťaží sa realizuje podľa schválených propozícií v daných termínoch a dohodnutom čase pre účastníkov riadne prihlásených( v dohodnutom termíne a po úhrade účastníckeho poplatku-štartovného) 
e) Organizácia letných táborov: Činnosť počas letných prázdnin je realizovaná formou pobytových a prímestských detských letných táborov, ktoré sa konajú podľa vopred schválených rámcových plánov pri dodržaní stanovenej kapacity v zmysle platnej legislatívy – vyhláška o centrách voľného času č.388/2007 a vyhláška č.526/2007 o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 
4. V jeden deň člen cvč môže absolvovať viac druhov záujmovej činnosti v cvč. Po skončení aktivít odchádzajú žiaci z priestorov cvč individuálne a v priestoroch cvč sa zbytočne nezdržujú. 
5. Výchovnovzdelávací proces je organizovaný v učebniach, klubovniach, nácvičných sálach, telocvičniach, ihriskách, športových areáloch, v kinosále, a pod. 
6. Na nácvikoch tanečných a športových ZÚ žiak používa oblečenie a obuv, resp. cvičebný úbor podľa požiadavky vedúceho ZÚ. 
7. Ak žiaci prišli na záujmovú činnosť vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa svojho uváženia ale tak, aby nenarúšali výchovnovzdelávací proces. Zdržiavať sa môžu na chodbe pred učebňami a nácvičnými sálami. 
8. Všetky požiadavky voči cvč /potvrdenia, žiadosti a pod./ predkladajú žiaci v kancelárii cvč v úradných hodinách. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne počas úradných hodín cvč. Informácie o výsledkoch a správaní žiaka podáva rodičom vedúci ZÚ osobnej návšteve rodiča v cvč alebo iným dohodnutým spôsobom. 
9. Návštevy žiakov rodičmi počas výchovnovzdelávacej činnosti ZÚ nie sú dovolené /okrem mimoriadnej situácie/. 
10. Za bezpečnosť žiaka počas výchovnovzdelávacej činnosti ZÚ zodpovedávedúci ZÚ. Počas činnosti cvč vyplývajúcej z učebných plánov a pri výchovných akciách organizovanýchcvč – zodpovedajú za bezpečnosť žiakov vychovávatelia konajúci pedagogický dozor .Zamestnanci cvč nezodpovedajú za dieťa mimo priamej činnosti cvč (pred jej začiatkom a po jej skončení). 
11. Pri výletoch a exkurziách mimo sídla cvč vykonáva dozor do počtu 30 členov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 30 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby. 
12. Konzumácia jedál a nápojov na činnosti ZÚ sa neakceptuje u žiadnej zúčastnenej stránky pedagogického procesu. Na zabezpečení pitného režimu slúžia prestávky.

 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO CVČ
PRÍPRAVA NA ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ
OSPRAVEDLNENIE NEÚČASTI NA ZÚ


1. Na činnosť cvč prichádza žiak pravidelne a včas. Učebnice, príslušné školské potreby a pomôcky má pripravené . 
2. Na základe požiadaviek vedúceho ZÚ používa tie učebné pomôcky, ktoré sú dohodnuté. Dlhodobé neakceptovanie vyššie uvedeného môže byť dôvodom na prijatie príslušných výchovných opatrení zo strany vedúceho ZÚ. 
3. Neskorý príchod žiaka na činnosť ZÚ narúša jeho činnosť. 
4. Počas prestávok sa žiak zdržiava v určených priestoroch, pri presunoch rešpektuje bezpečnosť, včasnosť a disciplinovanosť. Povolené je len otváranie určených okien vedúcim ZÚ. 
5. Pri odchode z priestorov cvč žiaci učebne a nácvičné sály nezamykajú, pri odchode si zoberú všetky svoje učebné pomôcky, osobné dokumenty a cennosti. 
6. Na výletoch, exkurziách, letných táboroch a pod. platia špecifické predpisy, s ktorými bude žiak oboznámený na začiatku podujatia. 
7. Na záujmovú činnosť prichádza žiak prezutý, obuv a vrchný odev si odkladá do šatne.Cvč nezodpovedá za škodu spôsobenú odcudzením a stratou vecí. 
8. Po skončení záujmovej činnosti zanechá žiak svoje miesto patrične upravené. /papiere, odpadky, prezuvky, úbor.../ 
9. V šatniach pri nácvičných sálach nesmie žiak nechávať prezuvky alebo cvičebný úbor. 
10. Z podujatia organizovaného mimo areálu cvč, môžu žiaci odísť. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo bezpečný návrat žiakov domov. 
11. Za neospravedlnenú neúčasť na ZÚ môže byť žiak postihovaný opatreniami vo výchove.

 

VZNIK A UKONČENIE ČLENSTVA

1.Vznik členstva: členom cvč v príslušnom školskom roku sa môže stať každé dieťa a mladý človek vo veku do 30 rokov na základe odovzdania riadne vyplnenej žiadosti o prijatie do cvč - do konkrétnej záujmovej činnosti a uhradení členského poplatku najneskôr do 15.septembra príslušného školského roku. 
2.Zánik členstva: 
a ) riaditeľ cvč môže ukončiť členstvo žiakovi, na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcub) po neuhradení členského poplatku v stanovenom termínec) vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadkud)na základe neospravedlnenej absencie v rozsahu viac ako 3 mesiace

OPATRENIA VO VÝCHOVE


Opatreniami vo výchove žiakov sú : 
1. Pochvala vedúcim ZÚ 
- za výborné výsledky 
- za vzornú dochádzku ( do 8 vymeškaných ospravedl. hodín za polrok šk.roka) 
- za príkladné slušné správanie udeľuje sa slovne , spravidla na hodine ZÚ
2. Pochvala riaditeľom cvč 
- za úspešnú reprezentáciu cvč (na návrh vedúceho ZÚ ) udeľuje sa písomne ,spravidla na konci školského roku 
3.Vecná odmena cvč 
- za výborné výsledky a za úspešnú reprezentáciu cvč (na návrh vedúceho ZÚ ) udeľuje sa riaditeľom ,spravidla na konci športovej sezóny alebo školského roku 
4. Napomenutie vedúcim ZÚ a podmienečné vylúčenie z činnosti (ukladá riaditeľ cvč na návrh vedúceho ZÚ) 
- za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov ( neskoré príchody , neplnenie povinností, chýbajúce učebné pomôcky, športový úbor a obuv ,svojvoľný odchod z činnosti, vyrušovanie a nevhodné správanie sa počas ZÚ, a i. ) 
- za 1 – 5 neospravedlnených absencií 
5. Vylúčenie z činnosti CVĆ riaditeľom školy (ukladá riaditeľ školy na návrh vedúceho ZÚ )

  • za vážne porušovanie školského poriadku (alkohol, drogy, omamné látky...),
  • za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený
  • za opakované  neospravedlnené absencie

 

Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka, kedy sa žiak skutku dopustil. 
V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, alebo 5 po sebe idúcich priestupkov, riaditeľ školy žiaka vylúči z činnosti CVČ.

ČLENSKÉ POPLATKY
Výška ročného členského poplatku( ako príspevku na úhradu nákladov spojených s realizáciou záujmovej činnosti) termín splatnosti a spôsob úhrady sú stanovené vždy na začiatku príslušného školského roku.Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie členského poplatku. Záujmové útvary môžu počas školského roku realizovať nad rámec pravidelných stretnutí príležitostnú činnosť(napr.výlety, vystúpenia,súťaže, festivaly, a pod.), pričom členský poplatok za konkrétny záujmový útvar nezahŕňa náklady spojené s touto činnosťou a člen cvč je povinný v prípade jeho účasti na podujatí prispieť na náklady spojené s touto príležitostnou činnosťou. Na základe žiadosti a potvrdenia o hmotnej núdzi žiadateľa, môže zriaďovateľ cvč rozhodnúť o znížení, respektíve odpustení členského poplatku.

 

III.

PODMIENKY  NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ŽIAKOV A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s

výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým

javom,

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e) viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho

procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o

školskom úraze.

V prípade mimoriadnej situácie sa cvč riadi nariadeniami Hlavného hygienika UVZ SR a Ministra MŠVVaŠ SR

IV.

ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH

Členovia CVČ sa so súhlasom riaditeľa cvč môžu zúčastňovať súťaží a jednorazových podujatí organizovaných cvč , prípadne inými subjektmi.

V.

PODMIENKY NAKLADANIA S MAJETKOM, KTORÝ  CVČ SPRAVUJE

(1)Centrum voľného času spravuje vlastný majetok, evidovaný v inventárnom súpise majetku.

(2)Za majetok, ktorý centrum voľného času spravuje, zodpovedajú zamestnanci centra voľného času  zákonní  zástupcovia  detí  a  žiakov  a  žiaci  samotní  .

(3)Poučenie dieťaťa a žiaka o šetrnom zaobchádzaní so spravovaným majetkom vykoná osoba vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť pri prvej účasti dieťaťa alebo žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

VI.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tento školský poriadok platí od 1. septembra 20020 na dobu neurčitú .