Školský poriadok

Riaditeľ školského zariadenia

Súkromné centrum voľného času ABC, Košťany nad Turcom 145, 038 41

(ďalej len "CVČ" alebo "centrum voľného času"), po prerokovaní s orgánmi školskej

samosprávy a v pedagogickej rade podľa § 11 ods. 3 písm. u) a § 153 zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a

ŠKOLSKÝ PORIADOK SCVČ ABC

tvoriaci súčasť pedagogickej dokumentácie podľa § 6 ods. 6 písm. c) Vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, 
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku            Odbornej  praxe v znení neskorších predpisov

PRVÁ ČASŤ

 Práva detí a žiakov v centre voľného času

(1)Práva detí a žiakov pri výchove a vzdelávaní v centre voľného času vyplývajú zo základných 
zákonných3 princípov výchovy a vzdelávania, najmä: rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu                     so zohľadnením výchovno-vzdelávacích  potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, c)prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu  porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi,  národnostnými  a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,                                                                                                                                                             d) posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých  vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na  rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a  sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,                      e) vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,                                                   f) zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo ]zneužívania informačných  prostriedkov, ktoré by mohli viesť                                    k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu k  národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie,                                                                                                                 g) rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa,                                                               h) zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.                                              (2)Dieťa alebo žiak má pri výchove a vzdelávaní v centre voľného času nasledovné zákonné

práva:

§ 2 písm. a) zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

§ 2 písm. c) zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

§ 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 
v rozsahu ustanovenom zákonom,

c) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku,

 schopnostiam, záujmom,  zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

g) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti násiliu,

h) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

i) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti 
s výchovou a vzdelávaním.

Čl. 2

Povinnosti detí a žiakov

(1)Dieťa a žiak má pri výchove a vzdelávaní v centre voľného času nasledovné zákonné
povinnosti :

a)dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy centra voľného času,

b)rešpektovať pokyny zamestnancov centra voľného času, ktoré sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi centra voľného času a dobrými mravmi,

c)pri zúčastňovaní na výchove a vzdelávaní sa riadne vzdelávať,

d)ctiť si práva a dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov centra voľného času,

e)neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania,

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 
osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

g)chrániť pred poškodením majetok centra voľného času a majetok, ktorý centrum voľného 
času využíva na výchovu a vzdelávanie, najmä pomôcky, ktoré mu boli poskytnuté,

h)neopúšťať svojvoľne miestnosť alebo areál výkonu výchovy a vzdelávania.

Čl. 3

Výkon práv a povinností detí a žiakov

(1)Práva detí a žiakov sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania vo vzdelaní.

(2)Dieťa alebo žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na 
iné dieťa žiaka alebo pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca sťažnosť, žalobu 
alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(3)Dieťa alebo žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 
dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej 
ochrany na súde.

§ 144 ods. 1 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 144 ods. 4 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(4)Centrum voľného času nesmie dieťa alebo žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto,  že uplatňuje svoje práva.

(5)Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva 
a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa alebo žiaka.

DRUHÁ ČASŤ

Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí a žiakov v centre voľného času

Čl.4

Práva zákonných zástupcov

(6)Rodičia majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa a majú právo na zastupovanie maloletého 
dieťaťa. V rámci tohto práva má zákonný zástupca právo :

a)vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie, 
zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jjeho  vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

b)žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v centre voľného času poskytovali deťom 
a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním 
sveta a v súlade so zákonnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

c)oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom centra voľného času a školským 
poriadkom,

d)byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e)na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa centra voľného času,

g)vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu centra voľného času prostredníctvom 
orgánov školskej samosprávy,

h)požiadať zriaďovateľa centra voľného času, aby rozhodol o znížení alebo odpustení 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

Čl. 5

Povinnosti zákonných zástupcov

(1)Zákonný zástupca má povinnosť:

a)vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré zákonne poskytuje výchovu a vzdelávanie, 
zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho 
vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

b)vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinností,

c)dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom,

d)dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby,

e)informovať centrum voľného času o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 
na priebeh výchovy a vzdelávania,

f) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

g)prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,

h)predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi, pri uplatnení žiadosti podľa čl. 4 ods. 1 písm. h),i) pri podujatiach, najmä výletoch, na ktorých sa rodičia zúčastňujú sú povinní rešpektovať 
pravidlá a plniť povinnosti stanovené centrom voľného času.(2)Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v centre voľného času, jeho 
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť centru voľného času 
bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 
dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do 
školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky 
hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo 
žiaka na súťažiach. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

Čl. 6

Výkon práv a povinností zákonných zástupcov

(1) Výkon práv a povinností rodičov ako zákonných zástupcov musí byť v súlade s rodičovskými 
právami a povinnosťami, ktoré majú obaja rodičia6. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy 
maloletého dieťaťa.

(2) Právo na slobodnú voľbu školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami 
výchovno-vzdelávacej sústavy.

(3) Pri výkone svojich práv a povinností sa zákonní zástupcovia obracajú na zamestnanca 
bezprostredne vykonávajúceho výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorej sa v centre voľného času 
zúčastňuje ich dieťa alebo priamo na riaditeľa centra voľného času.

(4) Práva a povinnosti zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania sa vykonávajú 
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy7.

 

TRETIA ČASŤ

Pravidlá vzájomných vzťahov detí, žiakov a ich zákonných zástupcov

Čl. 7

Vzájomné vzťahy detí a žiakov

(1)Deti a žiaci sú povinní správať sa k sebe navzájom slušne a priateľsky a kultúrne sa 
vyjadrovať.

(2)Deti a žiaci nesmú rušiť výchovu a vzdelávanie ostatných detí a žiakov.

(3)Deti a žiaci sú osobitne povinní k vyššej ohľaduplnosti k mladším deťom a žiakom.

(4)Deti a žiaci akýkoľvek trvajúci vzájomný konflikt riešia prostredníctvom zamestnancov centra 
voľného času alebo zákonných zástupcov.

(5)Deti a žiaci sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie povinností alebo zásah do ich práv 
zo strany ostatných osôb v rámci výchovy a vzdelávania v centre voľného času alebo 
v bezprostrednej súvislosti s výchovou a vzdelávaním v centre voľného času.

 

 

 

§ 28 a nasl. zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 24 zák. č 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

 

Čl.8

Vzájomné vzťahy detí a žiakov a zákonných zástupcov

(1)Deti a žiaci sú povinní pri účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v centre voľného času

rešpektovať práva svojich rodičov (zákonných zástupcov) a práva rodičov (zákonných

zástupcov) ostatných detí a žiakov.

(2)Zákonní zástupcovia sú povinní rešpektovať práva detí a žiakov a skutočnosť, že centrum 
voľného času poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 
stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej 
príslušnosti.

(3)Zákonní zástupcovia sú povinní dbať na mravnosť výchovy a ochranu zdravia detí a sú povinní 
zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo ohroziť mravnosť, zdravie a výchovu detí.

Čl. 9

Vzájomné vzťahy zákonných zástupcov žiakov

(1)Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní rešpektovať názory a záujmy zákonných zástupcov 
ostatných detí a žiakov.

(2)Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní pri komunikácii s ostanými zákonnými zástupcami detí 
a žiakov dbať na dobrý príklad medziľudskej slušnosti a kultúrneho vyjadrovania.

(3)Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní pri komunikácii s ostanými zákonnými zástupcami detí 
a žiakov dbať na mravnosť výchovy a ochranu zdravia detí a sú povinní zdržať sa takého 
konania, ktoré by mohlo ohroziť mravnosť, zdravie a výchovu detí.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Pravidlá vzťahov detí, žiakov a ich zákonných zástupcov so zamestnancami centra

voľného času

Čl. 10

Vzájomné vzťahy žiakov a pedagogických zamestnancov centra voľného času

(1)Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno -
vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú.

(2)Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti dodržiava povinnosti podľa 
všeobecne záväzných predpisov8 a medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, osobitne9 je povinný :

a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a žiaka a jeho zákonného zástupcu,

b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom 
stave detí a žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa a žiaka s ohľadom na ich 
osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,

e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa a žiaka,

f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,

 

 

8 Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneníneskorších predpisov.

9 zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 
výchovného programu,

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 
vzdelávania alebo sebavzdelávania,

i) vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami 
a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

j) poskytovať dieťaťu a žiakovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 
pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

k) pravidelne informovať dieťa a žiaka alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 
výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú.

(3)Pedagogický zamestnanec je pri výkone pedagogickej činnosti nositeľom práv podľa 
všeobecne záväzných predpisov10 a medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, osobitne11 aj práva na:

a)zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju 
ochranu pred násilím zo strany detí a žiakov, rodičov a iných osôb,

b)ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

c)účasť na riadení centra voľného času prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v 
poradných, metodických a samosprávnych orgánoch centra voľného času,

d)predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, vzdelávacieho programu, 
výchovného programu,

e)výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú 
podmienky na učenie a sebarozvoj detí a žiakov a rozvoj ich kompetencií,

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj,

g)objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

(4)Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom deti a žiaci rešpektujú práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov, v rámci čoho deti a žiaci dodržujú nasledovné pravidlá:

a) pokyny pedagogických zamestnancov sú v rámci činnosti centra voľného času záväzné,

b) pri komunikácii a plnení pokynov pedagogických zamestnancov deti a žiaci dbajú 
na zachovanie vážnosti a rešpektu pedagogických zamestnancov,

c) pedagogickí zamestnanci majú byť informovaní o skutočnostiach súvisiacich s výchovou a 
vzdelávaním.

(5)Pedagogickí zamestnanci sú povinní zdržať sa a zabrániť konaniu v súvislosti s účasťou 
na výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného času, ktoré zasahuje do práv detí a žiakov 
a ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, mravnosť a výchovu.

(6)Pedagogickí zamestnanci sú v rámci činnosti centra voľného času oprávnení prijať vhodné 
opatrenia na zabezpečenie práv ostatných detí a žiakov a na zabezpečenie plnenia povinností 
detí a žiakov.

(7)Pri porušení povinnosti dieťaťa alebo žiaka postupuje pedagogický zamestnanec podľa 
závažnosti porušenia tak, že dieťa alebo žiaka napomenutie alebo podá písomnú alebo ústnu 
sťažnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka.

(8)Pri závažnom porušení povinnosti dieťaťa alebo žiaka vydá riaditeľ centra voľného času 
bezodkladne písomné rozhodnutie o podmienečnom alebo nepodmienečnom vylúčení dieťaťa

 

 

10 Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneníneskorších predpisov.

11 zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

alebo žiaka, ktoré doručí na adresu trvalého bydliska dieťaťa alebo žiaka. Tým nie sú dotknuté nároky zo zodpovednosti za protiprávne konanie.

Čl. 11

Vzájomné vzťahy zákonných zástupcov žiakov a pedagogických zamestnancov centra

voľného času

(1)Pedagogickí zamestnanci sú povinní rešpektovať práva zákonných zástupcov detí a žiakov.

(2)Zákonní zástupcovia sú povinní rešpektovať práva a plnenie povinností pedagogických 
zamestnancov centra voľného času voči deťom a žiakom.

(3)Zákonní zástupcovia pri zistení akýchkoľvek pochybení zo strany pedagogických 
zamestnancov centra voľného času voči deťom a žiakom predkladajú tieto na rozhodnutie 
riaditeľovi.

(4)Zamestnanci centra voľného času informujú zákonných zástupcov o porušení povinnosti ich 
dieťaťom.

Čl. 12

Vzťah s ostatnými zamestnancami centra voľného času

(1)Ostatní zamestnanci centra voľného času sú oprávnení požadovať od detí, žiakov a ich 
zákonných zástupcov, aby sa podriadili ich pokynom, na vydávanie ktorých sú oprávnení zo 
svojej funkcie alebo pracovnej pozície v centre voľného času.

(2)Deti, žiaci a ich zákonní zástupcovia sú povinní podriadiť sa pokynom ostatných zamestnancov 
centra voľného času, ak sa to týka ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a ochrany a majetku 
centra voľného času a dodržiavania všeobecne záväzných a vnútorných predpisov.

 

PIATA ČASŤ

Prevádzka a vnútorný režim centra voľného času

Čl. 13

Základné prevádzkové pravidlá

(1)Centrum voľného času je zriadené ako právnická osoba.

(2)Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre voľného času vykonávajú, resp. vedú pedagogickí 
zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci12.

(3)Výchovno-vzdelávacia činnosť centra voľného času sa uskutočňuje ako

a)pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času,

b)príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií 
zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,

c)prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, 
činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d)organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 
nenavštevujú centrum voľného času,

e)spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj 
deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum voľného času.

(4)Ďalšou činnosťou centra voľného času je

 

12 § 11 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

a)spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových 
olympiád a postupových súťaží,

b)medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,

c)aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,

d)monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov 
a analýz,

e)informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,

f)riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

g)spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi 
s deťmi a inými osobami.

(5)Na stanovenie všeobecných prevádzkových pravidiel vydáva centrum voľného času 
prevádzkový poriadok, ktorý, vrátane jeho ďalších zmien, podlieha schváleniu regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva13. Zamestnancom centra voľného času, deti, žiaci a ich zákonní 
zástupcovia budú oboznamovaní s prevádzkovým poriadok centra voľného času spolu 
s oboznámením so školským poriadkom.

(6)Prevádzka v centre voľného času celoročná, a to v dňoch:

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00, resp.18,00 h. (v závislosti od trvania krúžkov) v čase školského

vyučovania, dopoludnia 9:00-13:00 v čase jarných a jesenných prázdnin podľa záujmu rodičov, v čase letných prázdnin realizujeme pobytové a miestne tábory

(7)Režim dňa v centre voľného času sa delí na dopoludňajšiu a popoludňajšiu časť.

Dopoludnia ABC CVČ navštevujú organizované skupiny z MŠ, ZŠ, SŠ a iných inštitúcií -
prebieha pravidelná i príležitostná činnosť podľa plánu centra voľného času.

Aktivity: Čas aktivít: Prestávky:

Dopoludňajšie 8,00 - 11,00 h. individuálne podľa potreby

Popoludňajšie 12,00 - 18,00 h. individuálne podľa potreby

Súťaže, podujatia 8,00 - 12,00 h. individuálne podľa potreby

Popoludní v Centre voľného času prebieha pravidelná záujmová činnosť pre členov 
záujmových útvarov z radov detí, mládeže i dospelých z oblasti esteticko-vednej, 
prírodovednej, , športovej, ... a klubových činností.

(8)V súlade s prevádzkovým poriadkom v rámci letnej činnosti centrum voľného času organizuje 
zotavovacie podujatia, miestny tábor s dennou dochádzkou, pobytový tábor, prázdninový 
servis s voľnou činnosťou, vystúpenia na spoločenských a kultúrnych podujatiach v meste podľa záujmu detí a rodičov

13 § 24 ods. 5, písm. f, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 14

Prevádzkový režim pravidelných záujmových útvarov

(1)Záujmový útvar pracuje v určenom dni, čase a miestnosti podľa vopred dohodnutého rozvrhu 
činností.

(2)Záujmový útvar navštevujú len prijatí členovia, ktorí majú zaplatený príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

(3)Osoba vedúca výchovno-vzdelávaciu činnosť (vedúci) oboznámi na prvom stretnutí konkrétnej 
záujmovej činnosti deti a žiakov s vnútornými predpismi a BOZP. Počas ďalších stretnutí priebežne upozorňuje deti a žiakov na nebezpečenstvá vyplývajúce z aktuálnej činnosti.

(4)Pred začiatkom výchovno-vzdelávacej činnosti prekontroluje vedúci miestnosť určenú na výkon 
výchovno-vzdelávacej činnosti a šatne, podľa potreby aj vyvetrá. Zistené nedostatky[ (poškodenie, nefunkčnosť techniky) hlási  riaditeľovi.

(5)Zdržiavať sa v šatni a miestnostiach pred príchodom osoby vykonávajúcej výchovno-
vzdelávaciu činnosť je zakázané.

(6)Ak nie je stanovené inak, prezúvanie a použitie návlekov sa vykonáva v krúžkových miestnostiach.

(7)V miestnosti, určenej na vykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti sa rodičia ani iní 
návštevníci nezdržiavajú. Prítomnosť rodičov je podmienená súhlasom vedúceho.

(8)V prípade úrazu člena záujmovej činnosti zodpovedá vedúci za zabezpečenie predlekárskej 
pomoci. Zoznam pracovníkov, ktorí absolvovali kurz prvej pomoci SČK a umiestnenie lekárničiek je zverejnené na informačnej tabuli centra voľného času.

(9)Po ukončení výchovno-vzdelávacej činnosť vedúci prekontroluje poriadok v miestnosti i šatniach.

Čl. 15

Povinnosti členov záujmových útvarov pohybových aktivít

(1)Členovia záujmových útvarov prichádzajú do šatne 5 min. pred začiatkom činnosti. V šatni sa 
prezlečú a disciplinovane čakajú na vedúceho, ktorý ich odvedie do miestnosti (tanečná sála, 
univerzálna sála, posilňovňa).

(2)V šatni ani na chodbe sa nehrá s loptami ani s iným náčiním.

(3)Do miestnosti členovia vstupujú prezutí v čistých teniskách, prípadne naboso a prezlečení do 
športového úboru bez ozdôb a predmetov, ktorými môžu poraniť ostatných členov (prstene, 
náušnice, retiazky, náramky, hodinky a pod.).

(4)Do miestnosti môžu členovia vstúpiť jedine v doprovode vedúceho, trénera, resp. dospelej 
osoby, ktorá zodpovedá za priebeh pohybovej činnosti.

14 § 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007

 (5)V miestnosti sa člen riadi pokynmi a radami vedúceho. Bez jeho dovolenia nesmie manipulovať 
s cvičebným náradím a náčiním.

(6)Člen sa svojvoľne, bez vedomia vedúceho, nesmie vzdialiť z priestoru činnosti (ani na WC)

(7)Do miestnosti sa nenosia potraviny, nápoje výhradne len v plastových a uzatvárateľných flašiach.

(8)Z bezpečnostného hľadiska je neprípustné mať žuvačku, cukríky alebo akýkoľvek predmet  v ústach.

(9)Akékoľvek zranenie či úraz je člen záujmového útvaru povinný ihneď oznámiť vedúcemu.

(10)Po skončení činnosti členovia odchádzajú do šatne a odtiaľ samostatne odchádzajú domov, 
prípadne na inú činnosť v ABC CVČ.

Čl. 16

Ďalšie podrobnosti o prevádzke centra voľného času

(1)Centrum voľného času vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s všeobecne záväznými 
predpismi a rezortnými pokynmi15 tak, aby podnikateľská činnosť nebola v rozpore s plnením 
poslania centra voľného času.

(2)V centre voľného času je zakázaná činnosť politických strán a politických hnutí a ich 
propagácia.

(3)V centre voľného času sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom 
výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou 
a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.

(4)V centre voľného času sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo 
zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.

Čl. 17

Priestory a ich vybavenie

(1)Za splnenie požiadaviek na priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov centra 
voľného času podľa všeobecne záväzných predpisov16zodpovedá riaditeľ.

(2)Súčasťou materiálno-technického vybavenia centra je materiálne zabezpečenie priestorov 
na relaxačné účely, účelné vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu a skupinovú činnosť 
s deťmi a žiakmi.

(3)Súčasťou materiálno-technického vybavenia môže je aj vybavenie počítačovou technikou 
s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu 
a rozmnožovanie písomných materiálov a obrazových materiálov na prácu s deťmi, žiakmi a ich 
zástupcami.

15 Metodický pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 12/2009 ktorým sa určuje postup škôl a školských

zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

16 § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007

Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Čl. 18

Pravidlá prijímania a zaraďovania detí a žiakov

(1)Deti a iné osoby sa do centra voľného času prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra voľného času prijímajú na základe 
ich písomnej žiadosti.

(2)Do oddelení a záujmových útvarov centra voľného času sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú 
najviac dvaja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa za každého 
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počet detí a iných osôb v oddelení 
a záujmovom útvare znižuje o dvoch.

(3)Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do centra voľného času, ak o skončenie 
dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. 

Čl. 19

Systém zodpovednosti za činnosť v centre voľného času

(1)Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre voľného času zodpovedá poverený vedúci 
pedagogický zamestnanec.

(2)Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov centra voľného času, najvyšší 
počet detí a iných osôb, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý 
zamestnanec alebo plnoletý dobrovoľník, je rovnaký ako počet detí v jednom záujmovom 
útvare alebo oddelení centra voľného času.

 

ŠIESTA ČASŤ

Podrobnosti o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov

Čl. 20

(1)Centrum voľného času je pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 
a pri poskytovaní služieb povinné17:

a)prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b)vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,

c)zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d)poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e)viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-
vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných centrom voľného času; pri vzniku 
školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

(2)Všeobecné podmienky, povinnosti a práva súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia detí 
a žiakov upravuje prevádzkový poriadok centra voľného času, schválený regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva, ktorý je prílohou tohto školského poriadku.

(3)Deti a žiaci chránia vlastné zdravie a zdravie iných osôb, osobe bezprostredne vykonávajúcej 
výchovno-vzdelávaciu činnosť ihneď oznámia každý aj drobný úraz alebo zdravotnú
indispozíciu.

17 § 152 zák. č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 (4)Ak nie je v rámci vnútorných predpisov centra voľného času stanovené inak, na základné 
fyziologické potreby detí a žiakov a na zaisťovanie bezpečnosti a ochranu zdravia detí a žiakov 
prihliada a dbá osoba bezprostredne vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť s dieťaťom alebo žiakom.

(5)Osoba bezprostredne vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť informuje detí a žiakov 
alebo ich zákonných zástupcov o skutočnostiach a pravidlách tohto školského poriadku 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

(6)Osoba bezprostredne vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť informuje detí a žiakov 
alebo ich zákonných zástupcov o osobitných skutočnostiach a pravidlách bezpečnosti a ochrany 
zdravia detí a žiakov pre jednotlivé krúžky a činnosti, ak sú vydané.

(7)V budove centra voľného času a v ostatných priestoroch areálu centra a počas akcií aj mimo 
budovy je zakázané fajčiť, prinášať a užívať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky 
a predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.

(8)V budove centra voľného času sú umiestnené stabilné lekárničky na poskytnutie prvej pomoci. 
Na výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávanú mimo budovy centra je pripravená prenosná 
lekárnička.

(9)Ďalšie zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov pre osobitné prípady a plnenie 
ďalších povinností súvisiacich so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov sa 
vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a rezortnými usmerneniami a pokynmi18
za oboznamovanie a splnenie ktorých zodpovedá riaditeľ centra voľného času.

SIEDMA ČASŤ

Ochrana detí a žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo

násilím

Čl. 21

(1)Pri prvej účasti dieťaťa alebo žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti osoba vykonávajúca 
výchovno-vzdelávaciu činnosť vhodným spôsobom poučí dieťa alebo žiaka o

a)zákonnom zákaze používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,

b)podstate a druhoch násilia,

c)ochrane dieťaťa a žiaka osoby vykonávajúcej výchovno-vzdelávaciu činnosť pred násilím 
voči dieťaťu a žiakovi od iných detí, žiakov alebo tretích osôb,

d)podstate a druhoch sociálnopatologických javov a diskriminácie,

e)ochrane dieťaťa a žiaka osoby vykonávajúcej výchovno-vzdelávaciu činnosť 
pred sociálnopatologickými javmi a diskrimináciou dieťaťa a žiaka od iných detí, žiakov 
alebo tretích osôb,

f) spôsobe hlásenia všetkých foriem násilia, sociálnopatologických javov a diskriminácie.

(2)Deťom a žiakom centra voľného času je zakázané podávanie liekov.

(3)Deti a žiaci centra voľného času sú vždy pod dozorom dospelej osoby.

18 napríklad Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 11/2008-R pre plánovanie

a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

(4)Deti a žiaci centra voľného času a ich zákonní zástupcovia hlásia všetky formy násilia, 
sociálnopatologických javov a diskriminácie súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou 
centra voľného času riaditeľovi.

ÔSMA ČASŤ

Podmienky nakladania s majetkom, ktorý centrum voľného času spravuje

Čl. 22

(1)Centrum voľného času spravuje majetok v súlade so zriaďovacou listinou centra voľného času 
zo dňa 1.9.2006 v znení jej neskorších zmien.

(2)Za majetok, ktorý centrum voľného času spravuje, zodpovedajú zamestnanci centra voľného 
času zákonní zástupcovia detí a žiakov a žiaci samotní podľa všeobecne záväzných 
a vnútorných predpisov.

(3)Poučenie dieťaťa a žiaka o šetrnom zaobchádzaní so spravovaným majetkom vykoná osoba 
vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť pri prvej účasti dieťaťa alebo žiaka na výchovno-
vzdelávacej činnosti.

DEVIATA ČASŤ 
Účasť na súťažiach

Čl. 23

(1)Centrum voľného času organizuje v súlade s ročným, mesačným plánom 
práce príležitostné činnosti a súťaže.

(2)Pravidlá súťaže sa vytvárajú osobitne pre každú jednotlivú súťaž a sú zverejňované spolu 
s vyhlásením súťaže, ak je to možné v médiách, na internetovej stránke centra voľného času 
alebo na informačnej tabuli centra voľného času.

(3)Podmienkou účasti na súťaži je akceptovanie pravidiel súťaže.

DESIATA ČASŤ

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Čl. 24

(1)Školský poriadok sa vzťahuje na všetkých pedagogických a ďalších zamestnancov centra 
voľného času, detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní poskytovanej centrom 
voľného času a ich zákonných zástupcov.

(2)Školský poriadok sa vzťahuje na všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch a areáloch 
využívaných centrom voľného času.

(3)Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v centre voľného času 
preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho 
vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov. 

V Košťanoch nad Turcom : 31. 8. 2012

Prerokované v Rade ŠZ:16.9. 2012

Prerokované v pedagogickej rade: Platnosť dokumentu:šk.rok:2012/13

Mgr. Alena Leštinská,

riaditeľka CVČ