Ročné členské príspevky

Členské príspevky sú stanovené zriaďovateľom  podľa náročnosti konkrétnej záujmovej činnosti.

Je možné uhrádzať  ich na BÚ  SŠKD ABC: č.ú: 5107655261/0900  KS:0308,  VS:201718

do správy pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa a názov ŠKD , za ktorú príspevok uhrádzate

- prípadne osobne v SŠKD ABC (budova jedálne ZŠ KNT) v hotovosti

Mesačné platby treba uhrádzať mesiac vopred (za september spolu s októbrom)  do 5. dňa v mesiaci

V prípade predloženia žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o hmotnej núdzi je možné členský poplatok znížiť.

Poplatky za  letné tábory je potrebné uhradiť z organizačných dôvodov najneskôr do 31.mája.

 

Poplatky

Poplatky v oddelení škd: 11,- € mesačne splatné v zmysle zákona mesiac vopred

číslo účtu: IBAN: SK12 0900 0000 0051 0765 5261