ABC MARTIN o.z. je občianske združenie, ktoré sa od roku 2001 venuje organizovaniu voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Snažíme sa naučiť deti pozitívne využívať voľný čas, a tým aktívne oddychovať nielen počas školského roku v kluboch a na jednorazových podujatiach, ale najmä cez prázdniny  v denných a pobytových táboroch.
 
Aby sa naša práca stala profesionálnejšou, zriadili sme v roku 2006 centrum voľného času
Košťanoch nad Turcom, v roku 2010 školský klub detí v Košťanoch nad Turcom a v roku 2012 školský klub detí v Beniciach.Oba zmenou zákona k 31.12. 2018 ukončili svoju činnosť.  CVČ ako školské zariadenie nám pomáha naďalej napĺňať naše poslanie. Venuje sa nielen pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch, ale tiež výchovno-vzdelávacím aktivitám v oblasti dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
 v Beniciach,  environmentálnym aktivitám, výchove k národným tradíciám v spolupráci
s Múzeom slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine, multimediálnej výchove
a práci s IKT, organizuje športové, vedomostné, výtvarné, tanečné a spevácke súťaže, zaujímavé výlety a vzdelávacie exkurzie aj do zahraničia.
 
V roku 2012 sme sa presťahovali do priestorov bývalej malotriednej školy
v Košťanoch nad Turcom, kde vznikol zázračný svet pre deti na motívy rozprávok J. C. Hronského - Čítankovo, v ktorom Vás radi privítame. Od roku 2013 do 2015 v dôsledku zmeny financovania školských zariadení sa činnosť cvč orientovala najmä na prácu so stredoškolskou mládežou v Kluboch: História ad infinitum, Klub Komenský a Klub Orbis Pictus.Projekt IN MEDIAS RES zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti, logického myslenia a pozitívne využívanie voľného času stredoškolskej mládeže úspešne prebiehal v rokoch 2014 až 2016, následne ho OŠaŠ ŽSK zrušil.
 
V školskom roku 2016-17 sme pripravili dve novinky. Na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti je zameraný celoročný cyklus podujatí Písmenková polievka a projekt Digimaker smeruje k rozvoju mediálnej, digitálnej a finančnej gramotnosti.
V školskom roku 2018-19  projekt Písmenková polievka pokračuje.
 
 
Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a obciam : Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter,  Mošovce, Malý Čepčín, Blatnica,  Príbovce, Karlová,Skalité,  Valča a Žabokreky za finančnú podporu výchovnovzdelávacích aktivít SCVČ ABC aj  v  roku  2018.Bez ich podpory by činnosť SCVČ Košťany nad Turcom zanikla.